Regulamin panelu Opinie.pl


Spis treści:

I Definicje
II Postanowienia Ogólne
III Zasady uczestnictwa w Panelu
IV Obowiązki Panelisty
V Badania i sposoby nagradzania Panelistów
VI Inne konkursy
VII Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu
VIII Naruszenie postanowień Regulaminu
IX Ochrona danych osobowych
X Poufność
XI Odpowiedzialność
XII Postanowienia końcowe

I Definicje

Ankieta - kwestionariusz zawierający zestaw pytań udostępniony Paneliście do wypełniania w celu przeprowadzania Konkursu.

Badania – badania rynku i opinii publicznej, do udziału w których Paneliści otrzymują Zaproszenia od Organizatora.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany podczas procesu rejestracji, umożliwiający zebranie danych o osobie wypełniającej formularz.

Konkurs – konkurs „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, dostępny na stronie internetowej www.opinie.pl.

Konto – konto Panelisty zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące w szczególności do zarządzania Profilem Panelisty, aktualizowania danych dotyczących Panelisty, obsługi konkursów i programów lojalnościowych oraz komunikacji z Panelistą.

Organizator – IQS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalii 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000041388, posługująca się numerem NIP 526-10-05-418oraz REGON 010763240.

Panel – serwis internetowy pod nazwą „Opinie.pl” znajdujący się pod adresem www.opinie.pl, umożliwiający Panelistom wzięcie udziału w badaniach rynku i opinii publicznej prowadzonych przez Organizatora.

Panelista – osoba, która po spełnieniu określonych Regulaminem wymagań i wypełnieniu Formularza rejestracyjnego stała się członkiem Panelu.

Panelista nieaktywny – Panelista, który nie wypełnił żadnej Ankiety w ciągu ostatnich 12 miesięcy (całej lub części).

Pliki „cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika internetu służącym do łączenia się z Internetem, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania niektórych Badań.

Profil Panelisty – informacje dotyczące Panelisty, które przekazał Organizatorowi poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego lub poprzez odpowiedzi na pytania w Badaniach, w których uczestniczył.

Punkty – punkty przyznawane Paneliście po prawidłowym wypełnieniu Ankiety i pod warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, na zasadach określonych regulaminem Konkursu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Regulamin Konkursu – regulamin konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, dostępny na stronie internetowej www.opinie.pl.

Usługa - uczestnictwo w Panelu będące usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zaproszenie – informacja o możliwości uczestniczenia w Badaniu przekazana Paneliście przez Organizatora w formie określonej w Regulaminie.


II Postanowienia Ogólne

1. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

2. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Uczestnictwo w Panelu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne. Każdy Panelista może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Panelu.

4. Przed przystąpieniem do Panelu Panelista powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Panelu Panelista zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. Odpowiedzi Panelistów są traktowane jako poufne i mogą być przedstawiane jedynie w postaci zestawień statystycznych. Wyniki Badań natomiast nie są łączone z danymi osobowymi Panelistów.


III Zasady uczestnictwa w Panelu

1. Panelistą może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem Panelu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba fizyczna, która ukończyła 15 rok życia, lecz nie ukończyła 18 roku życia, może być uczestnikiem Panelu pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Panelu, na warunkach określonych w Regulaminie, przez jej przedstawiciela ustawowego. Zgoda powinna zostać wyrażona w drodze pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Panelu. Oświadczenie powinno zostać wysłane w formie skanu na adres e-mail: ankiety@opinie.pl oraz w oryginale na adres Organizatora.

4. Warunkiem udziału w Panelu jest dokonanie rejestracji, na którą składają się łącznie:

a. wypełnienie Formularza rejestracyjnego przedstawionego przez Organizatora;

b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;

c. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących Badań, w tym Zaproszeń;

d. aktywacja Konta poprzez pierwsze zalogowanie się, po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail z linkiem do strony logowania

5. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się Panelisty do jego Konta.

6. Panelista uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła wybranego podczas procesu rejestracji.

7. Uczestnictwo w Panelu umożliwia Paneliście uczestniczenie w Badaniach.

8. Odpowiedzi Panelisty na pytania zadawane mu w Badaniach mogą służyć Organizatorowi do aktualizowania informacji dotyczących Panelisty, które przekazał podczas rejestracji, jak również do uzupełniania tych informacji (aktualizowania i rozszerzania Profilu Panelisty). W przypadku rozszerzania profilu Panelisty Organizator będzie uzyskiwał zgodę Panelisty na dołączenie jego danych do Profilu.

9. W trakcie realizacji Badań Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej na stronie www.opinie.pl.


IV Obowiązki Panelisty

1. Panelista może posiadać tylko jedno Konto. Organizator jest uprawniony do weryfikacji różnych Kont Panelistów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą należeć do tej samej osoby fizycznej.

2. Panelista zobowiązuje się do aktualizowania danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

3. Panelista uczestniczący w Badaniach nie może używać zautomatyzowanych mechanizmów wprowadzania danych.

4. Panelista zobowiązuje się do udzielania prawdziwych, rzeczowych i rzetelnych, odpowiedzi na pytania zawarte w Ankietach.


V Badania i sposoby nagradzania Panelistów

1. Panelista z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Zaproszeń do uczestnictwa w Badaniach.

2. Częstotliwość przekazywania Zaproszeń związana jest z informacjami zawartymi w Profilu Panelisty, lecz nie częściej niż 3 razy tygodniu.

3. Organizator nie gwarantuje Paneliście otrzymania minimalnej liczby Zaproszeń do udziału w Badaniach.

4. Za każdorazowy Udział w Badaniu w ramach Panelu (tj. poprawne wypełnienie Ankiety) Paneliści będą wynagradzani w postaci Punktów, pod warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

5. Ilość Punktów za prawidłowe wypełnienie Ankiety będzie każdorazowo wskazana przez Organizatora w danym Zaproszeniu.

6. Panelista może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku przewidzianym w regulaminach konkursów lub programów lojalnościowych związanych z Panelem, w szczególności z tytułu:

a. zaproszenia do konkursu innych osób, nie będących Panelistami,

b. uzupełnienia Profilu Panelisty o wszystkie wymagane informacje.


VI Inne konkursy

1. Organizator może przeprowadzać dodatkowe konkursy lub prowadzić programy lojalnościowe w ramach przeprowadzania konkretnych Badań.

2. Zasady dodatkowych konkursów lub programów lojalnościowych będą regulowane postanowieniami odrębnych regulaminów, udostępnianych Paneliście.


VII Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu

1. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu, powiadamiając o tym Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres ankiety@opinie.pl.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu oznacza automatyczną rezygnację Panelisty z udziału w konkursach i programach lojalnościowych realizowanych w ramach Panelu, w tym z Konkursu „Twój Punkt Widzenia - Twoje Nagrody”.

3. Kwestię otrzymywania nagród w konkursach w przypadku rezygnacji regulują odpowiednie dla danych konkursów regulaminy.


VIII Naruszenie postanowień Regulaminu

1. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Panelisty zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym oraz na Koncie, w szczególności danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić poprzez weryfikację danych udostępnionych przez Panelistę, poprzez rozmowę telefoniczną, jak również żądanie przesłania przez Panelistę dodatkowych informacji w celu weryfikacji danych Uczestnika.

3. Organizatorowi przysługuje prawo zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty również w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Panelistę, w szczególności:

a. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno Konto w Panelu,

b. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane podczas rejestracji przez Panelistę dane osobowe są niezgodne z prawdą,

c. jeżeli Panelista nie spełnia warunków udziału w Panelu.

4. Panelista zostanie niezwłocznie powiadomiony o zablokowaniu Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Panelista może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zablokowania Konta za pomocą wiadomości e-mail, na adres: ankiety@opinie.pl.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji odwołania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator niezwłocznie odblokuje Konto Panelisty.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Panelisty Nieaktywnego.

8. Usunięcie Konta Panelisty skutkować będzie utratą prawa do udziału w Badaniach.

9. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wyłączeniem Panelisty z udziału w Konkursie „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody” oraz innych konkursach bądź programach lojalnościowych, w których Panelista brał udział.

10. Od decyzji o usunięciu Konta Panelista może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty usunięcia Konta za pomocą wiadomości e-mail, na adres: ankiety@opinie.pl lub listownie, na adres Organizatora: IQS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Panel „Opinie.pl” – odwołanie”.

11. Rozpatrywanie odwołania trwa do 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Organizator w formie mailowej prześle decyzję wraz z uzasadnieniem.


IX Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Panelistów jest Organizator.

2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia Badań oraz organizowania konkursów i programów lojalnościowych, w tym Konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, a także w celu prawidłowego funkcjonowania Panelu, a w szczególności weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Panelu.

4. Organizator w procesie rejestracji Panelisty zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (opcjonalnie).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Panelu.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych zachowywane są standardy bezpieczeństwa wymagane obowiązującym prawem.

7. Panelista ma dostęp do swoich danych osobowych i może je w dowolnym czasie aktualizować, zmieniać i usuwać. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Badania, Konkursu, czy programu lojalnościowego oznacza wyłączenie Panelisty z udziału w nich.


X Poufność

1. Dostęp do informacji stanowiących odpowiedzi w Badaniach mają tylko nieliczni, specjalnie przeszkoleni pracownicy Organizatora. Dane są przetwarzane w zestawienia statystyczne dotyczące całej zbiorowości w rezultacie czego, dane przekazane przez pojedynczego Panelistę nie są możliwe do wyodrębnienia.

2. Organizator zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie odpowiedzi, których udzieli Panelista.

3. Panelista zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z jakimkolwiek Badaniem bądź projektem mającym związek z Panelem.

4. Wszelkie kwestionariusze, inne narzędzia badawcze, jak i dokumenty multimedialne przesyłane Paneliście przez Organizatora pozostają wyłączną własnością Organizatora. W związku z powyższym, Panelista zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać oraz nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie.


XI Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usługi;

b. utratę danych w wyniku przyczyn, które nie wynikają z winy Organizatora.


XII Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Panelistów.

2. Zasady uczestnictwa w Panelu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Panelu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Panelistów w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.opinie.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.