Aktualizacja: 01-01-2023

Regulamin panelu Opinie.pl


Spis treści:

I Definicje
II Postanowienia Ogólne
III Zasady uczestnictwa w Panelu
IV Obowiązki Panelisty
V Badania i sposoby nagradzania Panelistów
VI Inne konkursy
VII Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu
VIII Naruszenie postanowień Regulaminu
IX Ochrona danych osobowych
X Pliki Cookies
XI Poufność
XII Odpowiedzialność
XIII Postanowienia końcowe

I Definicje

Ankieta - kwestionariusz zawierający zestaw pytań udostępniony Paneliście do wypełniania w celu przeprowadzania Konkursu.

Badania – badania rynku i opinii publicznej, do udziału w których Paneliści otrzymują Zaproszenia od Organizatora.

Dane demograficzne – dane Panelisty, które pozwalają na odzwierciedlanie wybranej społeczności w projekcie. Są to m.in. wiek, płeć, wykształcenie, wielkość miejscowości, region, status społeczny i ekonomiczny.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany podczas procesu rejestracji, umożliwiający zebranie danych o osobie wypełniającej formularz.

Konkurs – konkurs „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, dostępny na stronie internetowej www.opinie.pl.

Konto – konto Panelisty zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące w szczególności do zarządzania Profilem Panelisty, aktualizowania danych dotyczących Panelisty, obsługi konkursów i programów lojalnościowych oraz komunikacji z Panelistą.

Organizator – IQS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalii 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000041388, posługująca się numerem NIP 526-10-05-418 oraz REGON 010763240.

Panel – serwis internetowy pod nazwą „Opinie.pl” znajdujący się pod adresem www.opinie.pl, umożliwiający Panelistom wzięcie udziału w badaniach rynku i opinii publicznej prowadzonych przez Organizatora.

Panelista – osoba, która po spełnieniu określonych Regulaminem wymagań i wypełnieniu Formularza rejestracyjnego stała się członkiem Panelu.

Panelista nieaktywny – Panelista, który nie nie przeczytał wiadomości lub nie zalogował się na Konto :
- przez 6 miesięcy oraz nie odpowiedział na 7 kolejnych Zaproszeń
lub
- przez 30 dni nie odpowiedział na 4 kolejne Zaproszenia.

Pliki „cookies” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika internetu służącym do łączenia się z Internetem, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania niektórych Badań oraz prawidłowej współpracy z partnerami biznesowymi.

Profil Panelisty – informacje dotyczące Panelisty, które przekazał Organizatorowi poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego lub poprzez odpowiedzi na pytania w Badaniach, w których uczestniczył.

Punkty – 1 punkt = 0,005 PLN. Punkty przyznawane Paneliście po prawidłowym wypełnieniu Ankiety i pod warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, na zasadach określonych regulaminem Konkursu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Regulamin Konkursu – regulamin konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, dostępny na stronie internetowej www.opinie.pl.

Rozporządzenie; RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Usługa - uczestnictwo w Panelu będące usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zablokowanie Konta – ograniczenie możliwości korzystania z Konta przez Panelistę, w szczególności zmiany danych na Koncie, otrzymywania Zaproszeń, wypłaty zgromadzonych punktów, od momentu poinformowania Panelisty o blokadzie, do czasu uznania odwołania lub ostatecznej decyzji o usunięciu konta.

Zaproszenie – informacja o możliwości uczestniczenia w Badaniu przekazana Paneliście przez Organizatora w formie określonej w Regulaminie.


II Postanowienia Ogólne

1. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).

2. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO.

3. Uczestnictwo w Panelu jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne. Każdy Panelista może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Panelu.

4. Przed przystąpieniem do Panelu Panelista powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Panelu Panelista zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy między Organizatorem a Panelistą na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Odpowiedzi Panelistów w Badaniu są traktowane jako poufne i mogą być przedstawiane jedynie w postaci zestawień statystycznych. Po przeprowadzeniu Badania odpowiedzi z Ankiet podlegają procesowi anonimizacji, tym samym udzielone przez Panelistę informacje i odpowiedzi nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO.

7. Łączenie wyników Badań z danymi osobowymi Panelisty odbywać się będzie tylko za każdorazowo uzyskaną zgodą.


III Zasady uczestnictwa w Panelu

1. Uczestnikiem Panelu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 rok życia.

2. Warunkiem udziału w Panelu jest dokonanie rejestracji, na którą składają się łącznie:

a. wypełnienie Formularza rejestracyjnego przedstawionego przez Organizatora,

b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja,

c. aktywacja Konta poprzez pierwsze zalogowanie się, po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail z linkiem do strony logowania.

3. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się Panelisty do jego Konta.

4. Panelista uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła wybranego podczas procesu rejestracji i aktywacji.

5. Uczestnictwo w Panelu umożliwia Paneliście uczestniczenie w Badaniach.

6. Odpowiedzi Panelisty na pytania zadawane mu w Badaniach, w tym dane demograficzne, mogą służyć Organizatorowi do aktualizowania informacji dotyczących Panelisty, które przekazał podczas rejestracji, jak również do uzupełniania tych informacji (aktualizowania i rozszerzania Profilu Panelisty). Panelista akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dołączanie takich danych do swojego Profilu.

7. W trakcie realizacji Badań Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej na stronie www.grupaiqs.pl/polityka-prywatnosci/.


IV Obowiązki Panelisty

1. Panelista może posiadać tylko jedno Konto. Organizator jest uprawniony do weryfikacji różnych Kont Panelistów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą należeć do tej samej osoby fizycznej.

2. Panelista zobowiązuje się do aktualizowania danych zawartych na swoim Koncie, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

3. Panelista uczestniczący w Badaniach nie może używać zautomatyzowanych mechanizmów wprowadzania danych.

4. Panelista zobowiązuje się do udzielania prawdziwych, rzeczowych i rzetelnych, odpowiedzi na pytania zawarte w Ankietach.


V Badania i sposoby nagradzania Panelistów

1. Panelista z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Zaproszeń do uczestnictwa w Badaniach.

2. Częstotliwość przekazywania Zaproszeń związana jest z informacjami zawartymi w Profilu Panelisty, lecz nie częściej niż 3 razy w tygodniu.

3. Organizator nie gwarantuje Paneliście otrzymania minimalnej liczby Zaproszeń do udziału w Badaniach.

4. Za każdorazowy Udział w Badaniu w ramach Panelu (tj. poprawne wypełnienie Ankiety) Paneliści będą wynagradzani w postaci Punktów, pod warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

5. Ilość Punktów za prawidłowe wypełnienie Ankiety będzie każdorazowo wskazana przez Organizatora w danym Zaproszeniu.

6. Panelista może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku przewidzianym w regulaminach konkursów lub programów lojalnościowych związanych z Panelem, w szczególności z tytułu:

a. zaproszenia do konkursu innych osób, nie będących Panelistami,

b. uzupełnienia Profilu Panelisty o wszystkie wymagane informacje.


VI Inne konkursy

1. Organizator może przeprowadzać dodatkowe konkursy lub prowadzić programy lojalnościowe w ramach przeprowadzania konkretnych Badań.

2. Zasady dodatkowych konkursów lub programów lojalnościowych będą regulowane postanowieniami odrębnych regulaminów, udostępnianych Paneliście.


VII Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu

1. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu poprzez wybranie opcji "usuń konto" na swoim Koncie.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Panelu oznacza rozwiązanie umowy oraz automatyczną rezygnację Panelisty z udziału w konkursach i programach lojalnościowych realizowanych w ramach Panelu, w tym z Konkursu „Twój Punkt Widzenia - Twoje Nagrody”.

3. Kwestię otrzymywania nagród w konkursach w przypadku rezygnacji regulują odpowiednie dla danych konkursów regulaminy.


VIII Naruszenie postanowień Regulaminu

1. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Panelisty zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym oraz na Koncie, w szczególności danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą jest uprawniony do natychmiastowego Zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić poprzez weryfikację danych udostępnionych przez Panelistę dedykowaną ankietą skierowaną do Panelisty, poprzez rozmowę telefoniczną, jak również żądanie przesłania przez Panelistę dodatkowych informacji w celu weryfikacji danych Uczestnika.

3. Organizatorowi przysługuje prawo Zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty również w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Panelistę, w szczególności:

a. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno Konto w Panelu,

b. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane podczas rejestracji lub uzupełnione przez Panelistę na Koncie dane osobowe są niezgodne z prawdą,

c. jeżeli Panelista nie spełnia warunków udziału w Panelu.

d. kierowania przez Panelistę obraźliwych wypowiedzi wobec pracowników Organizatora lub jakichkolwiek innych osób.

4. Panelista zostanie niezwłocznie powiadomiony o Zablokowaniu Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Panelista może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty Zablokowania Konta poprzez odpowiedź w formularzu z informacją o Zablokowaniu Konta lub za pomocą odrębnej wiadomości w formularzu „Zgłoś problem” dostępnym na Koncie.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji odwołania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator niezwłocznie odblokuje Konto Panelisty.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Panelisty Nieaktywnego.

8. Usunięcie Konta Panelisty skutkować będzie utratą prawa do udziału w Badaniach.

9. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy oraz wyłączeniem Panelisty z udziału w Konkursie „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody” oraz innych konkursach bądź programach lojalnościowych, w których Panelista brał udział.

10. Od decyzji o usunięciu Konta Panelista może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty usunięcia Konta poprzez odpowiedź w formularzu z informacją o decyzji usunięcia Konta lub za pomocą odrębnej wiadomości w formularzu „Zgłoś problem” dostępnym na Koncie.

11. Rozpatrywanie odwołania trwa do 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Organizator przekaże decyzję wraz z uzasadnieniem w odpowiedzi na przesłane odwołanie w formularzu wymienionym w ust. 10 powyżej.


IX Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Panelistów jest Organizator.

2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO. W świetle przepisów RODO w niniejszym wypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest realizacja umowy. Dane przechowywane są przez okres niezbędnych do realizacji umowy.

3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia Badań oraz organizowania konkursów i programów lojalnościowych, w tym Konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody”, współpracy z zaufanymi partnerami z rynku reklamowego, w celu oferowania najlepiej dostosowanych do użytkownika reklam, a także w celu prawidłowego funkcjonowania Panelu, a w szczególności weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Panelu.

4. Organizator w procesie rejestracji Panelisty zbiera następujące dane osobowe: data urodzenia, płeć, nazwę użytkownika na Panelu, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Panelu.

5. Panelista biorąc udział w ankiecie za pośrednictwem programu do prowadzenia wideorozmowy lub wideokonferencji, wyraża również zgodę na nagrywanie takiego wywiadu w celach dokumentacyjnych i kontrolnych oraz na wykorzystanie nagrań wykonanych w trakcie takiego badania, w tym także tych, zwierających jego wizerunek, przez Organizatora w dokumentacji badania oraz materiałach prezentujących wyniki badania. Materiały te mogą być udostępniane do podmiotów, na których rzecz Badanie jest wykonywane.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych zachowywane są standardy bezpieczeństwa wymagane obowiązującym prawem.

7. Panelista ma dostęp do swoich danych osobowych i może je w dowolnym czasie aktualizować, zmieniać i usuwać. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Badania, Konkursu, czy programu lojalnościowego oznacza wyłączenie Panelisty z udziału w nich.

8. Obowiązek Informacyjny wynikający z art. 13 RODO spełniany jest wobec Panelisty na etapie rejestracji oraz tworzenia konta uczestnika w Panelu poprzez potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.

9. Dostęp do danych osobowych Panelisty mają tylko pisemnie upoważnieni do tego i zobowiązani do zachowania tajemnicy pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.

10. Dane osobowe niezbędne do realizacji wszelkich wynagrodzeń, gratyfikacji i nagród będą udostępnianie podmiotom je realizującym.


X Pliki Cookies

1. Organizator może dla celów statystycznych, kontroli jakości, celów badawczych zainstalować i przechowywać w komputerze Panelisty pliki „cookies”. Tą drogą w sposób automatyczny przechwytywane są informacje takie jak adres IP, system operacyjny, ustawienia ekranu, typ przeglądarki itp.

2. Informacje uzyskane przez pliki cookies wykorzystywane są do dostarczania pomocy Paneliście w przypadku pojawienia się problemów z uzyskaniem dostępu lub wypełnieniem ankiety. Anonimowe informacje są również wykorzystywane do celów badawczych, w tym do analizy aktywności i tworzenia profilów zachowań w Internecie.

3. Akceptując niniejszy Regulamin, Panelista wyraża zgodę na niniejszą politykę dotyczącą plików cookies oraz funkcjonalnie podobnych technologii oraz upoważnia Organizatora do zainstalowania plików cookies na swoim komputerze.

4. Można usunąć pliki cookies lub zapobiec ich wykorzystaniu dostosowując ustawienia przeglądarki na komputerze. Jednakże, jeśli używanie plików cookies będzie niemożliwe, nasze ankiety oraz Konto Panelisty nie będą działać prawidłowo i uczestnictwo w Panelu nie będzie możliwe.

5. Organizator współpracuje również z partnerami zajmującymi się analizami statystycznymi, którzy mogą umieszczać pliki cookies na komputerze Panelisty, po uzyskaniu dodatkowej wyraźnej zgody Panelisty w tym zakresie.


XI Poufność

1. Dostęp do informacji stanowiących odpowiedzi w Badaniach mają tylko nieliczni, specjalnie przeszkoleni pracownicy Organizatora. Dane są przetwarzane w zestawienia statystyczne dotyczące całej zbiorowości w rezultacie czego, dane przekazane przez pojedynczego Panelistę nie są możliwe do wyodrębnienia.

2. Organizator zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie odpowiedzi, których udzieli Panelista.

3. Panelista zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z jakimkolwiek Badaniem bądź projektem mającym związek z Panelem.

4. Wszelkie kwestionariusze, inne narzędzia badawcze, jak i dokumenty multimedialne przesyłane Paneliście przez Organizatora pozostają wyłączną własnością Organizatora. W związku z powyższym, Panelista zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać oraz nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie.


XII Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a. następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usługi,

b. utratę danych w wyniku przyczyn, które nie wynikają z winy Organizatora.


XIII Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Panelistów.

2. Zasady uczestnictwa w Panelu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Panelu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Panelistów w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.opinie.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.