Regulamin konkursu "Zabawa z Opinie.pl"


Spis treści:

I Postanowienia Ogólne
II Warunki Konkursu
III Nagrody
IV Reklamacje
V Postanowienia końcowe

I Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki konkursu przeznaczonego dla użytkowników strony internetowej www.opinie.pl (zwana dalej: Stroną konkursową”), pod nazwą: Zabawa z Opinie.pl (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest IQS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758) przy ul. Mangalia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041388, NIP 5261005418, REGON 010763240, (zwana dalej „Organizatorem”).


II Warunki Konkursu

1. Celem Konkursu jest wytypowanie osób, spośród wszystkich, którzy zrealizują poprawnie zadanie konkursowe i prześlą prace na: marketing@grupaiqs.pl w ustalonym terminie.

2. Pytania lub zadania konkursowe będą umieszczane przez Organizatora na Stronie konkursowej w szczególności na https://www.facebook.com/PanelOpiniePL/ lub w biuletynie dla osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie w wybranych przez Organizatora terminach. Organizator wskaże w takim wypadku:

a. treść zadania konkursowego,

b. termin jego wykonania,

c. liczbę potencjalnych laureatów,

d. nagrody za poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytania lub wykonanie konkretnego zadania wskazanego przez Organizatora.

4. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora.

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, jego adresu e-mail, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i nabycia Nagrody.

6. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt 3 powyżej. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w szczególności (i) przyznania nagród, (ii) doręczenia nagród, (iii) wysyłania informacji związanych z Konkursem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.). Dane przechowywane będą w siedzibie Organizatora.

8. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wykonanej pracy, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/PanelOpiniePL/ i innych materiałach firmowych.

9. Uczestnik, z chwilą wykonania zadania konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z utworów zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym, a także artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

b. wprowadzenie do obrotu;

c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2021 o godzinie 08:00 i trwa do 31 grudnia 2022 do godziny 23:59.

11. Nagrodę uzyska Uczestnik, który jako pierwszy prawidłowo odpowie na zadane pytanie lub wypełni zadanie konkursowe zgodnie z jego opisem podanym na https://www.facebook.com/PanelOpiniePL/ i którego praca uzyska największą ilość punktów przyznaną przez Kapitułę Konkursu, składającą się z 3 osób nominowanych przez Organizatora.

12. Wysłanie odpowiedzi na adres mailowy: marketing@grupaiqs.pl będzie jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie.

13. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

14. Jeden Uczestnik może podczas trwania Konkursu otrzymać tylko jedną Nagrodę.

15. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Serwisem Facebook.


III Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie będzie zestaw gadżetów firmowych o łącznej wartości 100 zł.

2. Odbiór nagrody odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Nagroda wysłana zostaje pod adres wskazany przez zwycięzcę, a znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wysyłka zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej wskazanej przez Organizatora. Kurier ma prawo wylegitymować osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych Uczestnika.

4. Do każdej z nagród, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Uczestnika, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.


IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu należy składać pisemnie (listem poleconym) na adres pocztowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt II.1 Regulaminu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Nagrody.

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.


V Postanowienia końcowe

1. Konkurs jest bezpłatny dla Uczestników.

2. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.opinie.pl.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad Konkursu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu, pod warunkiem że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.