Aktualizacja: 01-01-2023

Regulamin konkursu "Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody"


Spis treści:

I Definicje
II Postanowienia Ogólne
III Uczestnicy Konkursu
IV Zasady Konkursu
V Nagrody
VI Ranking TOP 10
VII Rezygnacja i wyłączenie z udziału w Konkursie
VIII Odpowiedzialność
IX Postępowanie reklamacyjne
X Dane osobowe
XI Postanowienia końcowe

I Definicje

Ankieta - kwestionariusz zawierający zestaw pytań udostępniony Paneliście poprzez Zaproszenie na Panelu Opinie.pl, w celu przeprowadzania Konkursu.

Badania – badania rynku i opinii publicznej, do udziału w których Paneliści otrzymują Zaproszenia od Organizatora. Badania przeprowadzane będą w formie online, telefonicznej lub osobistej.

Konkurs – ogólnodostępny konkurs „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody” organizowany w serwisie WWW pod adresem www.opinie.pl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konto – konto Panelisty zakładane w Panelu w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji.

Nagroda – nagroda wybrana przez Uczestnika po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów. Nagrodami w Konkursie są alternatywnie: ekwiwalent pieniężny, doładowanie konta pre-paid, karta upominkowa Zalando, przekazanie ekwiwalentu pieniężnego na rzecz wybranej fundacji, wskazanej w pkt V.2 Regulaminu.

Organizator – IQS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalii 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000041388, posługująca się numerem NIP 526-10-05-418 oraz REGON 010763240.

Panel - panel badawczy, w ramach którego realizowany jest Konkurs, dostępny pod adresem WWW: www.opinie.pl

Panelista – członek Panelu Opinie.pl.

Punkt – jednostka liczbowa, którą nagradzany jest Uczestnik po każdorazowym prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego pod warunkiem wypełnienia Ankiety. Na potrzeby nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego - wartość jednego punktu wynosi = 0,005 PLN (pięć tysięcznych złotego).

Regulamin – niejszy regulamin konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody”, określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Regulamin Panelu – regulamin panelu Opinie.pl.

Uczestnik - Panelista, który przystąpił do Konkursu „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody” i zaakceptował jego Regulamin, spełniający warunki uczestnictwa w Konkursie.

Zadanie Konkursowe – wypełnienie Ankiety i odpowiedź na pytanie konkursowe.

Zaproszenie – informacja o możliwości uczestniczenia w Badaniu przekazana Uczestnikowi przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Panelu.


II Postanowienia Ogólne

1. Organizator organizuje Konkurs pod nazwą „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, a rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili, przy zachowaniu określonej w Regulaminie procedury.

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Biorąc udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.


III Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 rok życia.

2. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

a. zarejestrować się w Panelu „Opinie.pl”. Zasady rejestracji w Panelu „Opinie.pl” są uregulowane Regulaminem Panelu,

b. zaakceptować postanowienia Regulaminu,

c. wypełnić pierwszą Ankietę objętą Konkursem (wziąć udział w pierwszym Badaniu) oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.


IV Zasady Konkursu

1. Organizator poprzez Zaproszenie umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Badaniach zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu. Zaproszenie zawiera informację o tematyce, przy bliżonym czasie trwania Ankiety oraz o liczbie Punktów, którą Uczestnik zdobywa z tytułu wykonania Zadania Konkursowego.

2. Zaproszenie pozostaje aktywne do chwili, w której w Badaniu weźmie udział wymagana liczba Uczestników. Uczestnik po kliknięciu na link umieszczony w zaproszeniu otrzymuje informację o zakończeniu Badania.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest każdorazowo wypełnienie Ankiety i odpowiedź na zawarte w ramach Ankiety pytanie lub pytania konkursowe. Spełnienie tego warunku uznawane jest za prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego.

4. Z tytułu prawidłowego wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik otrzyma Punkty w ilości wskazanej, zgodnie z ust. 1 powyżej, które gromadzone są na Koncie Uczestnika.

5. Możliwość odbioru danej Nagrody zostanie aktywowana z chwilą uzyskania minimalnej ilości Punktów wskazanej przy każdej Nagrodzie.

6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, po zakończeniu Konkursu Uczestnik jest uprawniony do odbioru Nagród, bez względu na ilość uzyskanych Punktów w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

7. Uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe punkty w Konkursie za zaproszenie do Konkursu innych osób, nie będących Panelistami przed dniem ich zaproszenia przez Uczestnika.

a. Zaproszenie do Konkursu znajomych będzie odbywało się w ten sposób, że Uczestnik, który będzie chciał zaprosić inne osoby do udziału w Konkursie, udostępni spersonalizowany link aktywacyjny do panelu Opinie.pl, dostępny na Koncie w sekcji „Zaproś znajomego”.

b. Po zarejestrowaniu się znajomego (dalej: Znajomy) w Panelu i wzięciu udziału w Konkursie, Uczestnik będzie otrzymywał dodatkowo 20% punktów, które otrzyma Znajomy z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Punkty będę przyznawane Uczestnikowi w chwili otrzymania punktów przez Znajomego, przez okres 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się znajomego w Panelu.

8. Dodatkowo każdy z Uczestników może otrzymać jednorazowo 400 Punktów z tytułu uzupełnienia Konta Panelisty o wszystkie wymagane dane.

9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości wykonania Zadań Konkursowych oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.


V Nagrody

1. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w ust. 5 punktu IV, Uczestnik w zamian za zebrane Punkty otrzymuje Nagrodę w postaci alternatywnie: ekwiwalentu pieniężnego, doładowania konta pre-paid, przekazania ekwiwalentu na rzecz wybranej fundacji, wskazanej w ust. 2 poniżej, karty upominkowej Zalando albo nagrody rzeczowej.

2. Uczestnik może przekazać ekwiwalent pieniężny na rzecz jednej z poniżej przedstawionych fundacji, po uprzednim zgromadzeniu minimalnej liczby Punktów dla tej Nagrody, tj. 5000 (słownie: pięciu tysięcy) Punktów:

a. Fundacja Pomocna Ręka
05-270 Marki,
ul. Lisa Kuli 7,
NIP:125-135-20-33
KRS 0000236087

b. Straż dla Zwierząt w Polsce
01-134 Warszawa
ul. Wolska 60
NIP: 952-19-85-316
KRS:0000248947

c. Fundacja TV Puls Pod Dębem
00-724 Warszawa
ul. Chełmska 21, bud. 22
NIP: 521-36-63-425
KRS: 0000491153

d. Polska Akcja Humanitarna
00-145 Warszawa
ul. Aleja „Solidarności” 78A
NIP: 525-14-41-253
KRS: 0000136833

3. Dodatkowo, do każdej z Nagród doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. W celu otrzymania nagrody Uczestnik, zgłasza chęć jej odbioru, klikając na przycisk „Odbierz nagrodę” w swoim Profilu Uczestnika dostępnym na swoim koncie. W tym miejscu również Uczestnik dokonuje wyboru nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej.

5. Ekwiwalent pieniężny przekazywany jest do 15. (piętnastego) dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik zgłosił chęć odbioru Nagrody na podany przez Uczestnika numer rachunku bankowego. W przypadku wyboru innej nagrody przez Uczestnika, Organizator w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyda Uczestnikowi taką nagrodę, tj. prześle doładowanie pre-paid, kartę upominkową Zalando, nagrodę rzeczową lub przekaże ekwiwalent na rzecz wybranej fundacji.

6. Do skorzystania z Karty upominkowej Zalando potrzebne jest konto na portalu Zalando. Kod karty upominkowej można zrealizować przed zakupem (doładowując Konto na Zalando) lub w momencie składania zamówienia wpisując kod karty w odpowiednie pole.


VI Ranking TOP 10

1. Uczestnik, który zaprosił do Konkursu znajomych zgodnie z postanowieniami pkt IV.7, będzie klasyfikowany w rankingu TOP 10.

2. Ranking TOP 10 będzie ukazywał się na stronie www.opinie.pl po zalogowaniu przez Uczestnika przez okres od dnia 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 roku.

3. Ranking TOP 10 będzie prezentował dziesięciu Uczestników, którzy w danych kwartałach (styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień) uzyskają największą liczbę punktów uzyskanych za ankiety wypełnione przez znajomych, których zaprosił do udziału w Konkursie.

4. Uczestnicy Rankingu TOP 10 z danego kwartału otrzymają nagrody dodatkowe.

5. Informacja o nagrodach będzie publikowana na profilu Opinie.pl znajdującym się na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PanelOpiniePL, w terminie dziesięciu dni od dnia zakończenia danego kwartału.

6. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie są nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł.

7. Nagrody dodatkowe będą wysyłane pocztą w terminie 7 dni od dnia publikacji na profilu Opinie.pl na portalu Facebook https://www.facebook.com/PanelOpiniePL, o czym mowa w pkt 5 powyżej.


VII Rezygnacja i wyłączenie z udziału w Konkursie

1. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Konkursie w dowolnym momencie.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie oznacza jednocześnie rezygnację z uczestnictwa w Panelu badawczym "Opinie.pl".

3. Jeśli Uczestnik w momencie rezygnacji zdobył uprawnienie do odbioru Nagrody, powinien najpierw dopełnić warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody, a dopiero później usunąć Konto. W innym przypadku zgromadzone Punkty przepadają.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Panelu, w szczególności:

a. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno Konto w Panelu,

b. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane podczas rejestracji przez Panelistę dane osobowe są niezgodne z prawdą,

c. udzielania w ankiecie nieprawdziwych odpowiedzi lub korzystania ze zautomatyzowanych mechanizmów wprowadzania danych,

d. kierowania przez Panelistę obraźliwych wypowiedzi wobec pracowników Organizatora lub jakichkolwiek innych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta w Panelu „Opinie.pl”.

5. W przypadku usunięcia Konta lub rezygnacji z udziału w Konkursie zgromadzone punkty są umarzane.


VIII Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne dotyczące sprzętu komputerowego i łącz internetowych, z których korzysta Uczestnik.


IX Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Nagród mogą być zgłaszane w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty ich wydania. Za dzień wydania nagrody uznaje się dzień przekazania przez Organizatora Nagrody w sposób opisany w pkt V Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać:

a. za pomocą wiadomości poprzez formularz, który dostępny jest na Koncie lub

b. listownie, na adres Organizatora: IQS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody” – reklamacja”.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni od momentu jej wpłynięcia.


X Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Organizator.

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w szczególności (i) przyznania Nagród, (ii) doręczenia Nagród, (iii) wysyłania informacji związanych z Konkursem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, (iv) weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Organizator zbiera następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów realizacji Konkursu. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.

5. W przypadku gdy dane podane przez Uczestnika są nieprawdziwe, niepełne lub zostały na jego żądanie usunięte Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uniemożliwi to otrzymanie lub odebranie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

6. Obowiązek Informacyjny wynikający z art. 13 RODO spełniany jest wobec Uczestnika na etapie rejestracji oraz tworzenia konta uczestnika w Panelu poprzez potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.

7. Dane osobowe niezbędne do realizacji Konkursu będą udostępnianie podmiotom je realizującym.


XI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników.

2. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrody w terminie 90 dni od dnia zakończenia Konkursu. Po upływie tego terminu Punkty podlegają umorzeniu.

3. Z wyjątkiem postanowień, w których jest to wyraźnie stwierdzone, wszelkie informacje będą przekazywane Uczestnikowi elektronicznie na jego adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

4. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.opinie.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

5. Postanowienia regulaminu Panelu "Opinie.pl" mają moc uzupełniającą w stosunku do postanowień Regulaminu.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Organizator informuje, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w Konkursie, obowiązany jest pobrać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody.

7. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

8. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.