Regulamin konkursu "Twój Punkt Widzenia - Twoje Nagrody"

 

I.  Definicje

 1. Konkurs – ogólnodostępny konkurs „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody” organizowany dla użytkowników Internetu, o nieograniczonym zasięgu terytorialnym.
 2. Regulamin – niniejszy zbiór postanowień dotyczących Konkursu „Twój Punk Widzenia – Twoje nagrody”.
 3. Organizator – Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 02-675, przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000222507, posługująca się numerem NIP 5222761802 oraz REGON 01589015000000.
 4. Uczestnik – użytkownik Internetu, który przystąpił do Konkursu „Twój Punk Widzenia – Twoje nagrody” i zaakceptował jego Regulamin.
 5. Punkt – jednostka liczbowa, ktorą nagradzany jest Uczestnik po każdorazowym prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego. Wartość jednego punktu wynosi = 0.005 PLN (pięć tysięcznych złotego), nagrody przyznawane są po uzbieraniu 10000 (dziesięć tysięcy) punktów.
 6. Badanie – badanie ankietowe „on-line” będące formą badania rynku opinii publicznej;
 7. Profil – konto uczestnika służące do obsługi badań i konkursu.
 8. Panel „Twój Punkt Widzenia” – panel badawczy, w ramach którego realizowany jest konkurs.
 9. Konto w PayPal - konto w systemie PayPal, odpowiadające adresowi e-mail, umożliwiające odbiór nagrody; w przypadku braku konta, zakładane jest ono automatycznie, w momencie przekazania nagrody, więcej tutaj.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Organizator organizuje konkurs pod nazwą „Twój Punkt Widzenia – Twoje nagrody”.
 2. Konkurs Punktowy rozpocznie się 13.12.2010 i trwać będzie do 31.12.2014.
 3. Uczestnictwo w Konkursie Punktowym jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili, przy zachowaniu określonej w Regulaminie procedury.
 4. Uczestnik jest związany postanowieniami Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu w drodze wypełnienia formularza elektronicznego Uczestnik potwierdza zapoznanie się z jego treścią.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu i prawo jego wcześniejszego zakończenia w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu o zmianie Uczestników.

 

III. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) przyznania nagród, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania informacji związanych z Konkursem.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych z późniejszymi zmianami. Dane przechowywane będą w siedzibie Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
 4. W przypadku gdy dane podane przez Uczestnika są nieprawdziwe, niepełne lub zostały na jego żądanie usunięte. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uniemożliwi to otrzymanie lub odebranie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

 

IV. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 15 rok życia, za zgodą swoich prawnych opiekunów.
 2. Uczestnikami nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również podwykonawcy i współpracownicy Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Osoby, które naruszają niniejszy punkt nie mają prawa do żadnych świadczeń z tytułu konkursu.
 3. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  a) Podczas przeglądania ogólnodostępnych stron internetowych odpowiedzieć na wyskakujące zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu oraz zarejestrować się w Panelu badawczym Twój Punkt Widzenia. Rejestracja w Panelu Twój Punkt Widzenia jest regulowana Regulaminem Panelu.
  b) Zaakceptować postanowienia Regulaminu Konkursu.
  c) Wypełnić pierwszą ankietę objętą konkursem (wziąć udział w pierwszym Badaniu).
 2. Przystąpienie do Konkursu uważa się za dokonane po pierwszym zalogowaniu się w Profilu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych: (i) używania przeglądarki, która ma włączoną obsługę JavaScript i akceptuje pliki Cookies (ii) używania przeglądarki, która ma wyłączoną blokadę wyskakujących okien oraz wszelkie adblocki, tj. programy blokujące pojawianie się reklam w formie pop-upów (patrz Regulamin Panelu Twój Punkt Widzenia).
 4. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na automatyczne założenie konta w systemie PayPal w momencie przyznania nagrody, niezbędne do odbioru nagrody.

 

VI. Zasady Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu w trakcie trwania Konkursu jak największej liczby Punktów.
 2. Uczestnik może zbierać Punkty udzielając poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe i biorąc udział w Badaniach.
 3. Organizator w drodze wiadomości e-mail wysyła do Uczestnika zaproszenia do wzięcia udziału w Badaniach zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu Twój Punkt Widzenia. Zaproszenie zawiera informację o terminie, do upływu którego Uczestnik może wziąć udział w danym Badaniu oraz o liczbie Punktów, którą Uczestnik zdobywa (i) po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe  oraz (ii) po pełnym wykonaniu Badania, tj. po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Badaniu.
 4. Po upływie terminu wskazanego w zaproszeniu lub udziału w danym Badaniu określonej liczby osób zaproszenie staje się nieaktualne. Uczestnik po kliknięciu na link umieszczony w zaproszeniu  otrzymuje informację o zakończeniu badania.
 5. Po pełnym wykonaniu Badania i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik zdobywa liczbę Punktów wskazaną w zaproszeniu do danego Badania.
 6. Uczestnik gromadzi Punkty na Koncie.
 7. Pod koniec każdego miesiąca trwania Konkursu komisja konkursowa, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, dokona podsumowania dotychczasowych wyników Konkursu. Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe przedstawione mu w ankietach, w których wziął udział i uzbierał określoną liczbę Punktów (min. 10000 (dziesięć tysięcy) punktów), otrzymuje nagrodę. W tym momencie w profilu Panelisty aktywna staje się funkcja „odbierz nagrodę”.

 

VII. Nagrody

 1. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 i 7 punktu VI, Uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci ekwiwalentu pieniężnego za zebrane Punkty.
 2. Maksymalna wartość pieniężna zebranych Punktów wynosi 700 PLN (siedemset złotych) = 140000 (sto czterdzieści tysięcy) punktów w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku przekroczenia limitu ponad 140000 (sto czterdzieści tysięcy), dodatkowe punkty nie będą naliczane.
 3. W celu otrzymania nagrody Uczestnik, musi zgłosić chęć jej odbioru, klikając na przycisk „Odbierz nagrodę” w swoim Profilu.
 4. Ekwiwalent pieniężny przekazywany jest do 15. (piętnastego) dnia następnego miesiąca na konto właściwe dla adresu mailowego Uczestnika w systemie PayPal.
 5. Jeśli Uczestnik nie ma konta w PayPal, konto takie jest tworzone automatycznie dla danego adresu mailowego po przesłaniu nagrody, a Uczestnik jest o tym informowany drogą mailową. Więcej informacji tutaj.
 6. W szczególnych przypadkach, na życzenie Uczestnika, możliwa jest inna droga odbioru nagrody.

 

VIII. Rezygnacja

 1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Panelu badawczym Twój Punkt Widzenia.
 3. Jeśli Uczestnik w momencie rezygnacji zdobył uprawnienie do odbioru nagrody, powinien najpierw dopełnić warunków niezbędnych do otrzymania nagrody, a dopiero później usunąć konto. W innym przypadku zgromadzone punkty przepadają.

 

IX. Wyłączenie z udziału w Konkursie

 1. Wyłączenie z udziału w Konkursie Punktowym następuje w wypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Konkursie „Twój Punkt Widzenia – Twoje Nagrody” lub rezygnacji z udziału w panelu badawczym „Twój Punkt Widzenia”. Rezygnacja skutkuje usunięciem Konta Respondenta, o którym mowa w ust 10 punkt I Regulaminu uczestnictwa w panelu badawczym „Twój punkt widzenia”.  Usunięcie przez Użytkownika jego Profilu również skutkuje usunięciem Konta Respondenta i wyłączeniem z udziału w Konkursie Punktowym.
 2. W przypadku usunięcia Konta Respondenta lub Profilu zgromadzone punkty są umarzane.

 

X. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne dotyczące sprzętu komputerowego i łącz internetowych, z których korzysta Uczestnik;
   

 

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wydania nagrody. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień wydania nagrody uznaje się dzień przekazania przez Organizatora ekwiwalentu pieniężnego nagrody do PayPal, ewentualnie dokonania przekazania nagrody inną drogą, zgodnie z ust. 6 punktu VII.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie mailowej na adres ankiety@opinie.pl.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 (trzydziestu) dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

 

XII. Postanowienia ogólne

 1. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator powiadomi o tym Respondentów w terminie 14 (czternastu) dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian, przesyłając e-mail na adres Uczestnika podany podczas procesu rejestracji. W e-mailu zawarty będzie link odsyłający do treści Regulaminu po zmianach. Każdy Uczestnik powinien otworzyć link i po zapoznaniu się z nowym brzmieniem Regulaminu wyrazić albo nie wyrazić na nie zgody, klikając odpowiedni przycisk. Wyrażenie zgody spowoduje, że od dnia wejścia w życie zmian, Organizator i Uczestnik będą związani nowym brzmieniem Regulaminu. Niewyrażenie zgody, jak również brak kliknięcia w którykolwiek przycisk do dnia określonego jako dzień wejścia zmian w życie, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie. W tym wypadku Uczestnik będzie wyłączony z udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami punktu IX ustęp 1.
 2. Z wyjątkiem postanowień, w których jest to wyraźnie stwierdzone, wszelkie informacje będą przekazywane Uczestnikowi elektronicznie na jego adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
 3. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna w na stronie Organizatora www.opinie.pl.
 4. Postanowienia Regulaminu Panelu Twój Punkt Widzenia mają moc uzupełniającą w stosunku do postanowień Regulaminu.
 5. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w kraju Organizatora przepisami prawa podatkowego. Uczestnicy spoza Polski we własnym zakresie zadbać powinni o zgodność z obowiązującymi ich przepisami prawa. 
 6. Konkurs Punktowy nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 7. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.